Nieuwegein, Buizerdlaan 1 - De Bron (2024)

Bezig met het laden van de kaart...

Algemene gegevens
Naam kerk:Kerkelijk Centrum De Bron
Genootschap:PKN Protestants
Provincie:Utrecht
Gemeente:Nieuwegein
Plaats:Nieuwegein
Adres:Buizerdlaan 1
Postcode:3435SB
Inventarisatienummer:
Jaar ingebruikname:1977
Architect:Riksen, van Nes, v.d. Veen, Emmen
Huidige bestemming:Nieuw-Apostolische Kerk
Monument status:geen

Inhoud

 • 1 Geschiedenis
 • 2 Orgel
 • 3 Externe links
 • 4 Recente geschiedenis
 • 5 Afbeeldingen
  • 5.1 Orgel

Geschiedenis

Kerkgebouw met vrijstaande toren en luidklok en vergaderzalen voor o.a. congressen, bijeenkomsten.Gebouwd in 1976-1977. Doopvont, preekstoel en avondmaalstafel gemaakt in de werkplaats van de voormalige l.t.s. van IJsselstein.

Het wandkleed is door creatieve dames van beide kerkgenootschappen gemaakt. De raamschilderingen en wandplaten zijn van Marja Koopman.De gedachtenisrol is naar ontwerp van Ad Witte en gemaakt door Jan J. van der Lit, beide gemeenteleden.De toren met luidklok is 10 jaar later geplaatst. De gedachtenisrol is een ontwerp van Ad Witte en gemaakt door dhr.v.d. Lit.

Geref. en Herv. Nieuwegein-Noord hebben samen dit gebouw tot stand gebracht. In 1971 is de burgerlijke gemeente Nieuwegein gevormd door samenvoeging van de Gemeenten Jutphaas en Vreeswijk. De gemeente Nieuwegein is toen aangewezen door de centrale overheid als groeigemeente. Door het bouwen van vele woningen en de daaruit voortvloeiende groei van de bevolking was het noodzakelijk te komen tot een nieuw gebouw. Het gebouw van "De Ark", in gebruik bij GK werd afgestoten en voor de hervormde gemeente werd dit het tweede gebouw naast de Dorpskerk aan de Nedereindseweg.

Er zijn 260 zitplaatsen en er is de mogelijkheid om dit uit te breiden naar 300. Het gebouw is multifunctioneel. De eerste predikanten bij dit gebouw waren voor de Gereformeerde Kerk ds. G. Dijkstra (uit Nieuwegein-Zuid) en voor de Herv. Gem. ds. N.H. Kuiperi (uit Vleuten).

 • 2015 De kerkenraad van de Protestantse Gemeente van Nieuwegein-Noord heeft het voornemen om het kerkgebouw te verkopen. Het voornemen is in de zomer van 2014 aan de gemeente medegedeeld en er wordt een koper gezocht. Dat kan een ander kerkgenootschap zijn, maar dat is niet noodzakelijk.
 • 2016 De Nieuw-Apostolische kerk te Utrecht heeft haar [[Utrecht, Werner Helmichstraat 1 - Nieuw-Apostolische Kerk|kerkgebouw aan de Werner Helmichstraat] verlaten en is verhuisd naar Nieuwegein. Daar heeft de gemeente, die ontstaan is in 1899, het kerkgebouw De Bron van de Protestantse gemeente betrokken. Het pand is aangekocht door de Nieuw-Apostolischen en geheel gerenoveerd.

Orgel

Nieuwbouw in 1978 door de firma Flentrop Orgelbouw (Zaandam). In 2002 reinigen zij het en intoneren het opnieuw. Noodzakelijk wegens rookschade door poging tot brandstichting in het gebouw op oudejaarsavond 2001.In 2011 groot onderhoud door Flentrop. Dulciaan gewijzigd in Kromhoorn

Dispositie
 • Manuaal 1: Prestant 8' - Holpijp 8' - Octaaf 4' - Octaaf 2' - Mixtuur 1⅓' 4 sterk.
 • Manuaal 2: Holpijp 8' - Fluit 4' - Quintfluit 3' - Gemshoorn 2' - Terts 1 3/5' - (Dulciaan 8')Kromhoorn.
 • Pedaal: Bourdon 16'.
 • Koppelingen: manuaal 1 aan pedaal - manuaal 2 aan pedaal - manuaal 2 aan manuaal 1.
 • Tremulant gehele werk.
 • Mechanische sleepladen. Manuaalomvang: C-f3. Pedaalomvang: C-d1.

Externe links

Recente geschiedenis

Uit Algemeen Dagblad, 8 april 2016

Kerk in Nieuwegein dicht na vondst asbest

Kerkgangers van de Nieuw-Apostolische Kerk zitten een maand na de officiële verhuizing van Utrecht naar Nieuwegein alweer zonder gebouw. Het kerkelijk centrum De Bron aan de Buizerdlaan in Nieuwegein is tijdelijk afgezet vanwege de vondst van asbest.

De 'nieuwe' kerk, tot voor kort in gebruik door de Protestantse Kerk, was net afgelopen zondag officieel ingewijd, toen de gemeente woensdag de kerkdeuren sloot.

De afgelopen maanden had de Nieuw-Apostolische Kerk zelf het pand verbouwd en opgeknapt. Onder andere de leien, aan de gevel van het gebouw, werden vervangen. Leien bevatten echter asbest. Een professionele asbestverwijderaar had dat dus moeten doen. Volgens een medewerker van Van Caam die vrijdag het terrein onderzocht, ligt er inderdaad nog asbest dat opgeruimd moet worden voordat de kerk weer open kan.

We hebben er niet bij stil gestaan dat daar asbest in kan zitten

,,Heel erg jammer," vindt bestuurslid Ruud Vis van de Nieuw-Apostolische Kerk. ,,Die leien van de dakrand waren kapot, daar heeft voetballende jeugd iets tegenaan geschopt. We hebben dat zelf vervangen. We hebben er niet bij stil gestaan dat daar asbest in kan zitten."Een buurtbewoner echter wees er bij de gemeente op dat het materiaal zonder de wettelijke deskundigheid was verwijderd. De Kerk heeft al een vergunning aangevraagd om het terrein te mogen saneren, maar die aanvraag kwam te laat binnen bij de gemeente om vrijdag al te mogen beginnen.

Vis verwacht dat dat komende week gaat gebeuren. Tot dan moeten de kerkgangers uitwijken naar gemeenschappen in de buurt zoals Woerden of Hilversum.

Uit Algemeen Dagblad, 12 mei 2016

Kerk Nieuwegein verdacht van verkeerd verwijderen asbest

De Nieuw Apostolische Kerk wordt officieel verdacht van het verkeerd verwijderen en vervoeren van asbest uit het kerkelijk centrum De Bron in Nieuwegein. Ook de aannemer die meewerkte aan de verbouwing, is verdachte.

De Nieuw Apostolische Kerk en de aannemer worden daarnaast verdacht van het niet controleren of er asbest zat in een pand ouder dan 1994. ,,Vroeger werd in zulke oude panden vaak asbest verwerkt en dus ben je verplicht dat eerst uit te zoeken voordat je gaat verbouwen", licht politiewoordvoerder Daniëlle Friedeman toe.

Vorige week werd bekend dat de milieupolitie onderzocht 'of er sprake is van een strafbaar feit'. Nu is er officieel een strafrechtelijk onderzoek begonnen, omdat er voldoende aanwijzingen zijn dat dat er strafbaar gehandeld is.

Opruimen asbest bij kerk in Nieuwegein duurt langer

De Nieuw Apostolische Kerk kocht het pand aan de Buizerdlaan begin dit jaar van de Protestantse Gemeente Nieuwegein-Noord. Die liet expliciet in het koopcontract opnemen dat de leien gevelbekleding asbest bevatte. Desondanks liet de kerk de gevelbeplating slopen door vrijwilligers uit de eigen genootschap. Bestuurder Ruud Vis verklaarde eerder tegenover het AD dat hij over die paragraaf heen heeft gelezen.

Controleren

De politie verhoort betrokkenen en verdachten en onderzoekt of de kerk had kunnen of moeten weten dat asbest aanwezig was en dat door een professioneel bedrijf moest laten verwijderen. Friedeman: ,,En wanneer is de aannemer in beeld gekomen? Was hij al ingehuurd, maar besloot de kerk toch om kosten te besparen om zelf te slopen, dan had de aannemer daartegen moeten adviseren. Hij weet zeker dat je een gebouw op asbest moet controleren."

Asbestvrij

Het kerkelijk centrum De Bron is inmiddels asbestvrij. De gemeente gaf het gebouw woensdag officieel vrij nadat de asbestverwijderaars er maandag hun werk afrondden. Naar verwachting worden de hekken donderdag weggehaald. De kerk moet de gemeente nog wel de gemaakte kosten vergoeden voor het hekwerk en de manuren. Ook de gevel moet nog worden hersteld.

Het bestuur was woensdag niet bereikbaar voor een reactie. Het is niet bekend wanneer de diensten in het gebouw worden hervat.

Afbeeldingen

Orgel

 • Flentrop-orgel (1978).

 • Flentrop-orgel (1978).

 • Flentrop-orgel (1978). klaviatuur

Nieuwegein, Buizerdlaan 1 - De Bron (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Prof. An Powlowski

Last Updated:

Views: 6138

Rating: 4.3 / 5 (64 voted)

Reviews: 95% of readers found this page helpful

Author information

Name: Prof. An Powlowski

Birthday: 1992-09-29

Address: Apt. 994 8891 Orval Hill, Brittnyburgh, AZ 41023-0398

Phone: +26417467956738

Job: District Marketing Strategist

Hobby: Embroidery, Bodybuilding, Motor sports, Amateur radio, Wood carving, Whittling, Air sports

Introduction: My name is Prof. An Powlowski, I am a charming, helpful, attractive, good, graceful, thoughtful, vast person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.